Structured and Unstructured Overlay Networks

Kazuyuki Shudo

December 5, 2008
WIND'08


Back to


No. 1 No. 2 No. 3 No. 4

Peer-to-peer live streaming (unstructured overlay)

No. 5 No. 6 No. 7 No. 8 No. 9 No. 10

Overlay Weaver (structured overlay)

No. 11 No. 12 No. 13 No. 14 No. 15 No. 16 No. 17

Future work

No. 18

Spares

No. 19 No. 20 No. 21 No. 22 No. 23 No. 24